كرايه ناوگان عمومي، از نارضايتي رانندگان تا مشاجره مسافران

به گزارش خبرنگار ايرنا استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومي مي تواند به سهولت دسترسي به مسيرها، كاهش ترافيك و آلودگي، نظم و انضباط شهري و همچنين به توسعه اين ناوگان كمك كند و شهروندان در اين راستا نقش مهمي برعهده دارند.
در صورت رفع مشكلات رانندگان شاغل در حوزه ناوگان حمل و نقل عمومي مانند تاكسي و اتوبوس و مشاركت شهروندان در استفاده از اين ناوگان مي توان به رفع بسياري از مشكلات كنوني كه همه ما به آن اذعان داريم و ترافيك نمونه بارز آن است، كمك كرد.
وجود تعداد زياد تاكسي ها كه برخي ها معتقدند بيش از نياز شهر سنندج است موجب شده كه رانندگان تاكسي از نبود درآمد شاكي باشند و اگر مسافر كش هاي شخصي را نيز به تعداد تاكسي ها اضافه كنيم متوجه مي شويم كه تعداد بيشتري در اين شغل كار مي كنند.
كرايه تاكسي شايد بخشي از مسائل مربوط به اين حوزه از ناوگان عمومي باشد چرا كه شهروندان از يك راننده تاكسي به عنوان سفير فرهنگي شهر خود انتظاراتي دارند تاكسي نو و اينكه در حد شان و جايگاه مسافران باشد، رانندگان خوش برخورد باشند، قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي را رعايت نمايند شايد بخشي از اين انتظارات باشد.
از سوي ديگر همين انتظارات را رانندگان هم از شهروندان دارند، هر كجا كه خواستند درخواست توقف ندهند، سر نرخ كرايه با آنها جر و بحث نكنند، ادب را در هنگام استفاده از تاكسي رعايت كنند و ساير موارد.
در كنار وضعيت كرايه ها، فرسودگي تاكسي ها يكي ديگر از مشكلات رانندگان است به طوري كه فرسودگي تاكسي ها سبب افزايش آلودگي، سختي كار رانندگان، افزايش مصرف سوخت و كاهش ارائه خدمات و نارضايتي شهروندان مي شود.
مشاجره بر سر نداشتن پول خُرد هم يكي از مباحثي است كه همواره در تاكسي ها بين راننده و مسافران پيش مي آيد و اگر مسئولان سازمان تاكسي راني بتوانند دستگاه هاي الكترونيكي براي پرداخت وجه به اين شيوه را در تاكسي ها تعبيه كنند شايد بخشي از اين مشاجره ها به حداقل برسد.
شهر سنندج حدود 500 هزار نفر جمعيت دارد و از سال 90 نيز بر اساس مصوبه دولت وقت، سه روستاي اطراف آن (حسن آباد، نايسر و گريزه) به عنوان ناحيه منفصل شهري به شهر ملحق شده و شهرداري سنندج بايد به اين مناطق نيز خدمات ارائه كند.
خبرنگار ايرنا براي بررسي وضعيت اين حوزه به بررسي ميداني آن پرداخته و در گفت و گو با تني چند از رانندگان تاكسي و اتوبوس در شهر سنندج جوياي مشكلات آنها شده است.

** دغدغه هاي رانندگان چيست
يكي از رانندگان تاكسي در مسير چهار باغ - كاني كوزله مي گويد: 75 دستگاه تاكسي در اين مسير مسافر جابجا مي كنند كه به دليل نبود نظارت از سوي ماموران تاكسيراني و راهنمايي و رانندگي مشكلات ترافيكي به وجود مي آيد.
علي خواستار حمايت جدي سازمان تاكسيراني از رانندگان تاكسي شد و گفت: متاسفانه اين حمايت ها بيشتر از مسافركش هاي شخصي مي شود در حالي كه ما انتظار داريم ميان راهنمايي و رانندگي و سازمان تاكسيراني هماهنگي لازم براي حمايت از رانندگان تاكسي وجود داشته باشد.
يكي ديگر از رانندگان تاكسي در سنندج كه در مسير ميدان انقلاب به فيض آباد كار مي كند، درآمد روزانه خود را بين 250 تا 300 هزار ريال ذكر كرد و گفت: اين ميزان بسيار پايين و كفاف زندگي را نمي دهد.
بهزاد معتقد است كرايه اين مسير نبايد كمتر از 10 هزار ريال باشد تا براي راننده تاكسي صرفه اقتصادي داشته باشد.
وي حجم بالاي ترافيك، زياد شدن خودروهاي شخصي و كم بودن مسافر در برخي مسيرها را از مشكلات رانندگان تاكسي برشمرد و افزود: تاكسيراني تاكنون اقدامي براي ساماندهي رانندگان انجام نداده است.
بهزاد در خصوص تاكسي هاي فرسوده و تعويض آن نيز گفت: براي تعويض تاكسي فرسوده بايد تسهيلات 200 ميليون ريالي با بازپرداخت ماهيانه پنج ميليون ريال تهيه كنيم اما با كدام درآمد اين وام ها را پرداخت كنيم.
يكي از رانندگان تاكسي كه در ميدان انقلاب - نايسر كار مي كند نيز گفت: من فوق ديپلم هستم و به دليل بيكاري به مسافركشي رو آورده ام اما درآمد تاكسي جوابگوي مخارج زندگي ام نيست.
سعيد مي گويد: از كرايه تاكسي راضي نيستم و نرخ آن پايين است و از سوي ديگر تاكسي ون هم اضافه شده كه هزينه كمتري نسبت به تاكسي ها مي گيرد و اين مشكلات رانندگان تاكسي را بيشتر كرده است.
وي افزود: از تاكسيراني انتظار دارم ايستگاه مسير نايسر را مشخص كند و فكري براي شلوغي و ترافيك اين مسير كند.
يكي ديگر از رانندگان تاكسي گفت: بازرسي كه اينجا كار مي كند جوان كم سن و سالي است، قانون را نمي شناسد با رانندگان مسن برخورد ناشايستي دارد و تنها مامور جريمه كردن است.
بهرام تاكيد كرد: بازرس بايد آشنايي كاملي با قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي داشته باشد و از ميان بازنشستگان و دوره ديده هاي تاكسيراني انتخاب شود.
وي گفت: آژانس ها در تمام مسيرها تردد مي كنند اما تاكسي در هر مسيري نمي تواند تردد داشته باشد تاكسي هاي مسيري نمي توانند از ساير مسيرها عبور كند.
اتوبوس هاي شهري نيز در جابجايي شهروندان در سطح شهر نقش عمده اي دارند و بار بخشي از جابجايي هاي درون شهري را بر عهده دارند، رانندگان شاغل در اين حوزه نيز مشكلاتي دارند كه پايين بودن نرخ كرايه ها و به تبع پايين بودن درآمدها از جمله اين مشكلات است.
يكي از رانندگان اتوبوس شهري در سنندج مي گويد: درآمد راننده اتوبوس به طور ميانگين ماهانه 10ميليون ريال است كه جوابگوي مخارج زندگي و هزينه هاي اتوبوس نيست.
انور افزود: اگر قرار است نرخ كرايه اتوبوس افزايش يابد كرايه اتوبوس نبايد كمتر از پنج هزار ريال باشد و مسيرهاي دور مانند 'گريزه' و 'دوشان' بايد هفت هزار ريال باشد.
وي يادآور شد: كرايه اتوبوس بايد رند باشد چون براي پرداخت بقيه پول به مسافران با كمبود پول خُرد مواجه هستيم.
وي يكي از معضلات ناوگان اتوبوسراني را ناشي از نبود مديريت منظم و برنامه ريزي صحيح دانست و گفت: تعداد اتوبوس ها بشتر از نياز است ما اكنون در ايستگاه ناصر خسرو يك ساعت منتظر مي شويم تا نوبت ما شود و حركت كنيم.
به گفته وي حداكثر توقف ما در ايستگاه 10 دقيقه است و بعد از اين مدت چه اتوبوس پر باشد و چه خالي بايد حركت كنيم.
وي با اشاره به فرسودگي بيشتر اتوبوس ها، شهرداري را مسئول تعويض اتوبوس هاي فرسوده و جايگزين كردن اتوبوس هاي نو دانست و گفت: شهرداري به جاي اينكه درآمدهاي خود را صرف تعويض اتوبوس كند صرف هزينه هاي ديگر مي كند.
وي افزود: اتوبوس هاي فرسوده دود زياد مي كنند و دود به داخل اتوبوس برمي گردد و اكثر شهروندان ناراضي هستند.
وي اظهار كرد: ما به اتوبوس هايي نياز داريم كه در وقت سرما بخاري و در وقت گرما مجهز به كولر باشد.
به گفته يكي ديگر از رانندگان اتوبوس اگر كرايه اتوبوس كم باشد مسافر زياد است، اگر كرايه اتوبوس بالا باشد مسافر كم است و مسافران تاكسي را به اتوبوس ترجيح مي دهند.
قادر ، درآمد رانندگان اتوبوس را بسيار كم توصيف كرد و افزود: درآمد اتوبوس ها نه جوابگوي معيشت زندگي و نه جوابگوي هزينه هاي لاستيك، بنزين و تعميرات اتوبوس نيست.
وي افزود: كرايه اتوبوس هم كارتي و هم نقدي بايد كمي گران شود و ارگاني بايد از ناوگان اتوبوسراني حمايت كنند.

** مسئولان چه مي گويند
پس از شنيدن مشكلات رانندگان تاكسي و اتوبوس اين بار به سراغ مسئولان مربوطه رفتيم تا از زبان آنان نيز بشنويم كه براي رفع اين مشكلات چه راهكاري دارند.
ابتدا به سراغ مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهرداري سنندج كه از سال 76 به صورت رسمي فعاليت خود را شروع كرده است رفتيم تا از زبان وي مشكلات تاكسي ها را با او در ميان بگذاريم.
** درخواست افزايش كرايه تاكسي را مطرح كرده ايم
علاء الدين جماعتي با اشاره به اينكه شهر سنندج شهر كم برخورداري است، افزايش نرخ كرايه تاكسي را متناسب با افزايش تورم و وضعيت معيشتي منطقه ضروري دانست.
او گفت: از ديد كارشناسانه و متناسب با افزايش تورم و وضعيت معيشتي منطقه، نرخ كرايه تاكسي 15 درصد افزايش مي يابد، امسال برخلاف سال هاي گذشته افزايش نرخ كرايه تاكسي به صورت كارشناسي انجام شده است در اين بررسي تمام پارامترها، ميادين سطح شهر، چراغ قرمز، شلوغي خيابان و تردد عابر پياده در نظر گرفته شده است.
وي يادآور شد: هم اكنون نرخ مصوب كرايه تاكسي بعد از بررسي از سوي اعضاي شوراي اسلامي شهر به كميته انطباق فرمانداري ارجاع شده است ولي كميته انطباق معتقد است ميزان كرايه تاكسي بايد 15 درصد در تمام مسيرها افزايش مي يابد.
وي تعداد تاكسي هاي سطح شهر سنندج را سه هزار و 70 دستگاه ذكر كرد و گفت: طبق افق 1400 تعداد دستگاه هاي شهر سنندج بايد به هزار و 500 دستگاه ارتقا يابد.
وي با اشاره به اينكه هزار و 570 دستگاه گردشي و هزار و 500 دستگاه خطي در شهر سنندج فعاليت مي كنند يادآور شد: هم اكنون هزار و 600 دستگاه مازاد در سنندج وجود دارد و هزار و 200 دستگاه نيز فرسوده است.
وي افزود: خوشبختانه در راستاي تعويض تاكسي هاي فرسوده در سطح شهر تاكنون 900 نفر براي تعويض خودروهاي فرسوده ثبت نام كرده اند و به زودي 900 دستگاه تاكسي نوسازي شده سمند و پژو وارد ناوگان تاكسيراني مي شود.
به گفته وي افزايش نرخ كرايه تاكسي در سطح شهر سنندج از جمله مناطقي مانند شهرك بهاران، نايسر و حاشيه شهر متناسب با پارامتر هاي كارشناسي تعيين شده است و در اين بررسي ها تعداد كم يا زياد تاكسي ها در برخي مناطق شهر مورد بررسي قرار گرفته است.
جماعتي با اعلام اينكه صلاحيت رانندگان در كميته انضباطي هفته اي يكبار بررسي مي شود و تخلفات رانندگان مورد رسيدگي قرار مي گيرد گفت: كميته انضباطي متشكل از نمايندگان شوراي شهر، نماينده راهور و نماينده فرماندار است.
وي يادآورشد: كلاس هاي آموزشي توجيهي با هدف فرهنگ سازي و نحوه صحيح برخورد رانندگان با مسافران برگزار مي شود.
جماعتي با اشاره به اينكه در سال جاري براي اولين بار طرح نوروزي گردشگري در راستاي كمك به توسعه صنعت توريسم در سطح شهر سنندج اجرا شد گفت: در همين راستا 40 دستگاه خودرو، گردشگران نوروزي را به طور رايگان همراهي كردند.
وي در خصوص صلاحيت رانندگان گفت: گزينش رانندگان و اطلاع از سوابق سوء پيشينه آنها از مبادي قانوني انجام مي شود و در صورت تاييد نهايي كارت تاكسيراني براي رانندگان صلاحيت دار صادر مي شود.
وي افزود: شهروندان مي توانند شكايات خود را با سامانه 100002040 ارسال كنند.

*** نرخ كرايه اتوبوس 12 تا 15 درصد افزايش يابد
مديرعامل سازمان اتوبوسراني شهرداري سنندج نيز معتقد است نرخ كرايه اتوبوس در سنندج بايد بين 12تا 15 درصد در همه مسيرها افزايش يابد.
محمد زاهد مرغوبي با اشاره به اينكه طرح افزايش نرخ كرايه اتوبوس از سوي ناوگان اتوبوسراني به شوراي شهر پيشنهاد شده است گفت: شوراي شهر با افزايش كرايه اتوبوس موافقت كرده است و اين موضوع براي تاييد نهايي به فرمانداري ارجاع شده است.
وي افزود: در جلسه اي كه در روزهاي آينده در فرمانداري برگزار مي شود نظر نهايي افزايش نرخ كرايه ناوگان حمل و نقل عمومي اعلام خواهد شد و پيشنهاد ما اين است نرخ كرايه اتوبوس در سنندج 12 تا 15 درصد در همه مسيرها افزايش يابد.
وي يادآور شد: اگر نرخ كرايه اتوبوس ها را بر اساس استاندارد روز و مشكلات تورم ارزيابي كنيم حداقل نرخ واقعي اتوبوس ها در هر مسير نبايد كمتر از 10 هزار ريال باشد.
مرغوبي با اشاره به وضعيت توپوگرافي شهر سنندج، مشكلات ترافيكي و كم عرض بودن خيابان هاي شهر سنندج گفت: نرخ كرايه اتوبوس پايين است و دولت بايد بابت كرايه اتوبوس هزينه كند.
مديرعامل سازمان اتوبوسراني شهرداري سنندج يادآورشد: درآمد روزانه اتوبوس ها بين 400تا 500 هزار ريال است و اين ميزان درآمد، پاسخگوي نياز رانندگان نيست، در برخي مسيرها درآمد مناسب اما در برخي مسيرها بسيار كم است.
مرغوبي افزود: اگر بخواهيم نرخ واقعي را برآورد كنيم بر اساس هزينه ها، نفري 10 هزار ريال نبايد كمتر باشد.
وي با اشاره به اينكه 28 خطوط شهري در سنندج وجود دارد، تعداد اتوبوس هاي سنندج را 168 دستگاه اتوبوس دستگاه ذكر كرد و افزود: از اين تعداد اتوبوس حدود 50 دستگاه فرسوده و از رده خارج است.
وي عمر مفيد و استاندارد اتوبوس ها را 10 سال عنوان كرد و گفت: هم اكنون تعداد 50 دستگاه اتوبوس در سنندج فرسوده و از رده خارج است كه بايد تعويض شوند.
به گفته وي تعداد 86 دستگاه متعلق به بخش خصوصي و مابقي در اختيار سازمان اتوبوسراني است.
مديرعامل سازمان اتوبوسراني شهرداري سنندج افزود: هم اكنون شهرستان سنندج نياز به 50 دستگاه اتوبوس دارد و براي خريد اين تعداد وسيله نقليه به طور ميانگين 310 ميليارد ريال هزينه مورد نياز است.
وي يادآور شد: 30 درصد اعتبارات مورد نياز ناوگان اتوبوسراني بايد از منابع شهرداري، 30 درصد از كمك هاي وزارت كشور و مابقي از محل درآمدهاي سازمان اتوبوسراني تامين شود اما در يك سال اخير اعتباري در اين زمينه اختصاص نيافته است.
به گفته وي طبق دستورالعمل هيات دولت عمر مفيد اتوبوس ها به پايان رسيده است اما به دليل شرايط اقتصادي حاكم بر كشور در چهار سال گذشته افزايش ناوگان نداشته ايم كه اين مهم توسط معاونت عمراني استانداري كردستان و شهرداري سنندج در دست پيگيري است.
وي با اشاره به اينكه شهر سنندج فاقد مترو و قطار ريلي است، ناوگان اتوبوسراني را جزء نيازهاي اصلي شهر سنندج دانست و گفت: ارائه خدمات ارزان قيمت به شهروندان هداف اصلي شركت اتوبوسراني است.
به گفته وي اگر خطوط ناوگان حمل و نقل تعطيل شود به طبقه پايين جامعه آسيب جدي وارد مي شود.
مرغوبي زمان توقف اتوبوس ها را 10 الي 15 دقيقه دانست و گفت: به دليل مشكلات ترافيكي برخي اوقات حركت اتوبوس ها تا يك ساعت به تاخير مي افتد.

** مردم هم ناراضي هستند
اما در اين ميان مردم هم از وضعيت ناوگان حمل و نقل عمومي ناراضي هستند و معتقدند اين سيستم نمي تواند جوابگوي نيازهاي شهروندان باشد.
ليلا از استفاده كنندگان از تاكسي مي گويد: علاوه بر توزيع نا مناسب تاكسي ها در مسيرهاي مختلف، بسياري از رانندگان فقط تا عصرها به صورت مسيري كار مي كنند و بعد از ان تنها در صورتي كه كرايه اضافي پرداخت كنيد شما را سوار مي كنند.
او با انتقاد از نظارت ضعيف سازمان تاكسيراني بر تاكسي ها گفت: عمده مشكل شهروندان در ارتباط با تاكسي ها، عدم حضور تاكسي هاي در مسيرهاي تعين شده و همچنين درخواست كرايه اضافي از مسافران است.
او گفت: كرايه اضافي به اين صورت اخذ مي شود كه راننده تاكسي تنها زماني مسيرش با مسير شما هماهنگ است كه پيش از سوار شدن، مسافر پيشنهاد دربستي يا كرايه اضافي بكند.
7352/1904

انتهای پیام /*

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «كرايه ناوگان عمومي، از نارضايتي رانندگان تا مشاجره مسافران» اینجا کلیک کنید

اشتراک گذاری:
منبع این خبر سایت ( ایرنا ) است و پورتال سیحو در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، خواهشمند است کد (sh-14822) را همراه با ذکر موضوع به شماره 50002030405034 پیامک فرمایید
منبع : ایرنا